Kyaik Khauk Pagoda Festival (Thanlyin, Syriam) & Maha Myat Muni Pogada (Mandalay).

Kyaik Khauk Pagoda Festival (Thanlyin, Syriam) & Maha Myat Muni Pogada (Mandalay).